sorting در dataProviderدر کنترلر یا Yii2 data provider default sorting

sorting در dataProviderدر کنترلر یا Yii2 data provider default sorting

برای sort کردن اطلاعات در actionindex در کنترلر به روش زیر عمل می کنیم:

 public function actionIndex() {
    $searchModel = new BookSearch( );
    $dataProvider = $searchModel->search(Yii::$app->request->queryParams);
    $dataProvider->setSort([
      'defaultOrder' => ['status' => SORT_ASC]
    ]);
    return $this->render('index', [
          'searchModel' => $searchModel,
          'dataProvider' => $dataProvider,
    ]);
  }

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *