استفاده از DropDownList در Yii2

برای استفاده از دراپدان dropdowlist در فورم هامون و استفاده از مودل و اتریبیوت هامون از کد زیر استفاده میکنیم

راه اول:

<?=
$form->field($model, "gender")->dropDownList(
	array(
	"0"=>"زن",
	"1"=>"مرد",
	)
);
?>

راه دوم

<php echo $form->field($model, 'name[]')->dropDownList($listData, 
						['prompt'=>'Select...']);>

راه سوم

<?php echo $form->field($model, 'name[]')->dropDownList(['a' => 'Item A', 'b' => 'Item B', 'c' => 'Item C']); ?>

راه چهارم

<?php 
//use app\models\Country;
$countries=Country::find()->all();

//use yii\helpers\ArrayHelper;
$listData=ArrayHelper::map($countries,'code','name');

echo $form->field($model, 'name')
->dropDownList(
$listData, 
['prompt'=>'Select...']);
?>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *