استفاده از join در Yii2

برای استفاده از قابلیت join در کوئری های خود از راه های زیر می توانیم استفاده نماییم.
قالب کلی

$query = new Query;
$query ->select(['SELECT COLUMNS'])
->from('TABLE_NAME_1')
->join( 'JOIN_TYPE',
'TABLE_NAME_2',
'TABLE_NAME_2.COLUMN =TABLE_NAME_1.COLUMN'
);
$command = $query->createCommand();
$data = $command->queryAll();

مثال:

$query = new Query;
$query ->select([
'tbl_user.username AS name',
'tbl_category.categoryname as Category',
'tbl_document.documentname']
)
->from('tbl_user')
->join('LEFT OUTER JOIN', 'tbl_category',
'tbl_category.createdby =tbl_user.userid')
->join('LEFT OUTER JOIN', 'tbl_document',
'tbl_category.cid =tbl_document.did')
->LIMIT(5) ;
$command = $query->createCommand();
$data = $command->queryAll();

کوئری بالا خروجی زیر را در بر دارد :

//SELECT `tbl_user`.`username` AS `name`, `tbl_category`.`categoryname` AS `Category`
FROM `tbl_user` LEFT OUTER JOIN `tbl_category`
ON tbl_category.createdby =tbl_user.userid
LEFT OUTER JOIN `tbl_document`
ON tbl_category.cid =tbl_document.did
LIMIT 5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *