تعریف گروه آگهی

برای ایجاد  مدل  , کنتلر و ویو های گروه آگهی از Gii استفاده کردم.

تغییر خاصی  انجام ندادم

مدل من به این شکل می باشد:

 

class CatAdvertise extends CActiveRecord {
  public function tableName() {
    return 'cat_advertise';
  }
  public function rules() {    
    return array(
      array('title', 'length', 'max' => 255),
      array('description', 'safe'),
      
      array('id, title, description', 'safe', 'on' => 'search'),
    );
  }
  public function relations() {
    return array(
      'advertises' => array(self::HAS_MANY, 'Advertise', 'cat_id'),
    );
  }  
  public function attributeLabels() {
    return array(
      'id' => 'شناسه',
      'title' => 'عنوان',
      'description' => 'توضیحات',
    );
  }
  public function search() {
    $criteria = new CDbCriteria;
    $criteria->compare('id', $this->id);
    $criteria->compare('title', $this->title, true);
    $criteria->compare('description', $this->description, true);
    return new CActiveDataProvider($this, array(
      'criteria' => $criteria,
    ));
  }
  public static function model($className = __CLASS__) {
    return parent::model($className);
  }
}

و کنترلر:

<?php

class CatAdvertiseController extends Controller
{
	/**
	 * @var string the default layout for the views. Defaults to '//layouts/column2', meaning
	 * using two-column layout. See 'protected/views/layouts/column2.php'.
	 */
	public $layout='//layouts/column2';
	/**
	 * @return array action filters
	 */
	public function filters()
	{
		return array(
			'accessControl', // perform access control for CRUD operations
			'postOnly + delete', // we only allow deletion via POST request
		);
	}
	/**
	 * Specifies the access control rules.
	 * This method is used by the 'accessControl' filter.
	 * @return array access control rules
	 */
	public function accessRules()
	{
		return array(
			array('allow', // allow all users to perform 'index' and 'view' actions
				'actions'=>array('index','view'),
				'users'=>array('*'),
			),
			array('allow', // allow authenticated user to perform 'create' and 'update' actions
				'actions'=>array('create','update'),
				'users'=>array('@'),
			),
			array('allow', // allow admin user to perform 'admin' and 'delete' actions
				'actions'=>array('admin','delete'),
				'users'=>array('@'),
			),
			array('deny', // deny all users
				'users'=>array('*'),
			),
		);
	}
	/**
	 * Displays a particular model.
	 * @param integer $id the ID of the model to be displayed
	 */
	public function actionView($id)
	{
		$this->render('view',array(
			'model'=>$this->loadModel($id),
		));
	}
	/**
	 * Creates a new model.
	 * If creation is successful, the browser will be redirected to the 'view' page.
	 */
	public function actionCreate()
	{
		$model=new CatAdvertise;
		// Uncomment the following line if AJAX validation is needed
		// $this->performAjaxValidation($model);
		if(isset($_POST['CatAdvertise']))
		{
			$model->attributes=$_POST['CatAdvertise'];
			if($model->save())
				$this->redirect(array('view','id'=>$model->id));
		}
		$this->render('create',array(
			'model'=>$model,
		));
	}
	/**
	 * Updates a particular model.
	 * If update is successful, the browser will be redirected to the 'view' page.
	 * @param integer $id the ID of the model to be updated
	 */
	public function actionUpdate($id)
	{
		$model=$this->loadModel($id);
		// Uncomment the following line if AJAX validation is needed
		// $this->performAjaxValidation($model);
		if(isset($_POST['CatAdvertise']))
		{
			$model->attributes=$_POST['CatAdvertise'];
			if($model->save())
				$this->redirect(array('view','id'=>$model->id));
		}
		$this->render('update',array(
			'model'=>$model,
		));
	}
	/**
	 * Deletes a particular model.
	 * If deletion is successful, the browser will be redirected to the 'admin' page.
	 * @param integer $id the ID of the model to be deleted
	 */
	public function actionDelete($id)
	{
		$this->loadModel($id)->delete();
		// if AJAX request (triggered by deletion via admin grid view), we should not redirect the browser
		if(!isset($_GET['ajax']))
			$this->redirect(isset($_POST['returnUrl']) ? $_POST['returnUrl'] : array('admin'));
	}
	/**
	 * Lists all models.
	 */
	public function actionIndex()
	{
		$dataProvider=new CActiveDataProvider('CatAdvertise');
		$this->render('index',array(
			'dataProvider'=>$dataProvider,
		));
	}
	/**
	 * Manages all models.
	 */
	public function actionAdmin()
	{
		$model=new CatAdvertise('search');
		$model->unsetAttributes(); // clear any default values
		if(isset($_GET['CatAdvertise']))
			$model->attributes=$_GET['CatAdvertise'];
		$this->render('admin',array(
			'model'=>$model,
		));
	}
	/**
	 * Returns the data model based on the primary key given in the GET variable.
	 * If the data model is not found, an HTTP exception will be raised.
	 * @param integer $id the ID of the model to be loaded
	 * @return CatAdvertise the loaded model
	 * @throws CHttpException
	 */
	public function loadModel($id)
	{
		$model=CatAdvertise::model()->findByPk($id);
		if($model===null)
			throw new CHttpException(404,'The requested page does not exist.');
		return $model;
	}
	/**
	 * Performs the AJAX validation.
	 * @param CatAdvertise $model the model to be validated
	 */
	protected function performAjaxValidation($model)
	{
		if(isset($_POST['ajax']) && $_POST['ajax']==='cat-advertise-form')
		{
			echo CActiveForm::validate($model);
			Yii::app()->end();
		}
	}
}

شکل ویو ها تغییری نکرده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *