تغییرات ظاهری Gridview در Yii2

در فریم ورک Yii2 ویجتی به نام Gridview داریم که جهت نمایش دیتا ها (متن – تصویر و ..) استفاده می شود :
این ویجت امکانات زیادی داره مثل: ترتیب , صفحه بندی , فیلتر کردن و … که دارای تنظیمات پیش فرضی میباشد
برای تغییر این تنظیمات باید آنها را برروی ویجت اعمال کنیم.

تغییر کلاس gridview
به صورت پیش فرض استایل GridView به این صورت است :

<div class="grid-view">

برای تغییر  کلاس div  به شکل زیر عمل می کنیم .

= GridView::widget([ 'dataProvider' => $dataProvider,
 'filterModel' => $searchModel,
'columns' => [
['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],
.........
['class' => 'yii\grid\ActionColumn'],
],
'options'=>['class'=>'grid-view gridview-newclass'],
]); 

برای تغییر کلاس جدولی که دیتا ها را نمایش می دهد نیز به این صورت عمل می کنیم

<table class="table table-striped table-bordered">
 <?= GridView::widget([
   'dataProvider' => $dataProvider,
   'filterModel' => $searchModel,
   'columns' => [
     ['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],
	.........
     ['class' => 'yii\grid\ActionColumn'],
   ],
'tableOptions' =>['class' => 'table table-striped table-bordered'],
 ]); ?>

و در آخر تغییر ظاهر هر سطر از جدول

 <?= GridView::widget([
   'dataProvider' => $dataProvider,
   'filterModel' => $searchModel,
   'columns' => [
     ['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],
	.........
     ['class' => 'yii\grid\ActionColumn'],
   ],
'rowOptions'=>function ($model, $key, $index, $grid){
			$class=$index%2?'odd':'even';
			return array('key'=>$key,'index'=>$index,'class'=>$class);
		},
 ]); ?>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *