تغییر فرمت GridView Layout

در حالت کلی نحوه ی نمایش دیتا در  Gridview  به این صورت است که ابتدا خلاصه ای از اطلاعات نمایش داده میشود (نمایش ۱ تا ۱۰ از ۲۶)

سپس آیتم ها یا همون دیتاهامون  و در آخر صفحه بندی

برای تغیر ترتیب و یا افزودن داده ی جدیدی به صورت زیر عمل می کنیم

</p>
<p>[pre]</p>
<p><?= GridView::widget([<br />'dataProvider' => $dataProvider,<br />'filterModel' => $searchModel,<br />'layout' => "{pager}\n{summary}\n{items}",<br />'columns' => [<br />['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],<br />// ..<br />// ..<br />// ..<br />['class' => 'yii\grid\ActionColumn'],<br />],<br />]);<br />?></p>
<p> </p>
<p>[/pre]</p>
<p>

goyii2-gridview-yii2

صفت هایی که در این layout می توانند قرار بگیرند به قرار زیر می باشند :
{errors} خطاهای موجود
{sorter} امکان سورت بندی (نزولی – صعودی)
{summary} خلاصه اطلاعات نمایش داده شده
{items} اطلاعات
{pager} صفحه بندی

<?= GridView::widget([
  'dataProvider' => $dataProvider,
  'filterModel' => $searchModel,
  'layout' => "{pager}\n{summary}\n{items}",
  'columns' => [
    ['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],
    // ..
    // ..
    // ..
    ['class' => 'yii\grid\ActionColumn'],
  ],
]);
?>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *