تغییر paging و sort در Gridview

تغییر paging و  sort  در Gridview

 

برای تغییر در نحوه ی تعداد نمایش رکورد ها در Gridview
همچنین نحوه ی سوت بندی (order by ) در قسمت modelSearch
ویژگی های زیر را به کلاس ActiveDataProvider می دهیم

 $dataProvider = new ActiveDataProvider([
      'query' => $query,
      'pagination' => [
        'pageSize' => 20,
      ],
      'sort' => ['defaultOrder' => ['id' => SORT_DESC]]
    ]);

تغییر paging و  sort  در Gridview

همچنین با استفاده از search model داریم

 $dataProvider = $searchModel->search(Yii::$app->request->queryParams);
 $dataProvider->pagination->pageSize = 100;

 

تغییر paging و  sort  در Gridview

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *