توابع تاریخ در MySQL

در این بخش از آموزش های سایت GoYii.ir به آموزش توابع تاریخ در mysql می پردازیم.

تابع NOW() :
تاریخ و ساعت جاری را به صورت “۲۰۱۷-۰۷-۰۷ ۲۰:۰۳:۲۶” برمی گرداند

SELECT NOW() FROM user

————————————————————————————————————————————————
تابع CURDATE():
تاریخ جاری را به صورت “۲۰۱۷-۰۷-۰۷” برمی گرداند

SELECT CURDATE() FROM user

————————————————————————————————————————————————
تابع CURTIME():
تاریخ جاری را به صورت “۲۰:۰۵:۱۲” برمی گرداند

SELECT CURTIME() FROM user

————————————————————————————————————————————————
تابع DATE():
بخش تاریخ را از یک عبارت date/time بیرون می کشد
خروجی : ۲۰۱۷-۰۶-۱۵

SELECT DATE("20170615") FROM user

————————————————————————————————————————————————
تابع EXTRACT():
یکی از بخش های عبارت date/time . را برمی گرداند
خروجی : شماره ماه تاریخ قرار داده شده
برای مثال زیر ۶

SELECT EXTRACT(MONTH FROM "2017-06-15");

برای دریافت سال مثال زیر که نتیجه ۲۰۱۷ می باشد

SELECT EXTRACT(YEAR FROM "2017-06-15");

————————————————————————————————————————————————
تابع DATE_ADD():
یک فاصله زمانی مشخص را به تاریخ اضافه می کند
خروجی : ۲۰۱۷-۰۶-۲۵

SELECT DATE_ADD("2017-06-15", INTERVAL 10 DAY);    

برای اضافه کردن ماه و سال به جای DAY از YEAR و MONTH استفاده کنید.
————————————————————————————————————————————————
تابع DATE_SUB():
یک فاصله زمانی مشخص را از تاریخ کم می کند
خروجی : ۲۰۱۷-۰۶-۰۵

SELECT DATE_SUB("2017-06-15", INTERVAL 10 DAY);    

برای اضافه کردن ماه و سال به جای DAY از YEAR و MONTH استفاده کنید.

————————————————————————————————————————————————
تابع DATEDIFF():
تعداد روز بین دو تاریخ را برمی گرداند
خروجی :۱۰

SELECT DATEDIFF("2017-06-25", "2017-06-15");  

————————————————————————————————————————————————
تابع DATE_FORMAT():
تاریخ و ساعت را به فرمت های مختلف نشان می دهد
خروجی :۲۰۱۷-۰۶

SELECT DATE_FORMAT("2017-06-15", "%Y-%m");  

به %Y و %m
format_mask گفته می شود
برای آگاهی بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید
اینجا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *