متد findByAttributes

استفاده از متد findByAttributes() در yii1

یکی از متد های CActiveRecord متد findByAttributes می باشد که یک رکورد(سطر) را بر اساس ویژگی ها و شرط های خواسته شده پیدا می کند:
که سه ۳ آرگومان دریافت می کند :

public static findByAttributes(array $attributes, mixed $condition='', array $params=array ( ))

همانطور که در کد بالا مشخص است این سه آرگومان به شرح زیر می باشندک

 1. attributes
  که به صورت آرایه دریافت میشود :
  array(‘status’=>1)
 2. condition
  پس از attributes به صورت mix استفاده می شود
  “status=1 AND cat_id=:cid”
 3. params
  که به صورت آرایه دریافت می شود . در صورتی که در condition استفاده شده باشد همانند مثال بالا
  array(“:cid”=>2)

مثال:

$result = User::model()->findByAttributes(
             array('reset_key' => $user->reset_key), 
             'reset_expires <= NOW()'
     );

استفاده از CDbCriteria

 $criteria = new CDbCriteria;
     $criteria->addCondition("current_date<=".now());
     $result = User::model()->findByAttributes(array('reset_key' =>$user->reset_key),$criteria);
Person::model()->findByAttributes(
  array('first_name'=>$firstName,'last_name'=>$lastName),
  'status=:status',
  array(':status'=>1)
);
Person::model()->findByAttributes(
  array('first_name'=>$firstName,'last_name'=>$lastName),
  array(
    'condition'=>'status=:status', 
    'params'=>array(':status'=>1)
  )
);

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *