مفهوم constant در opp php

مفهوم constant یا همان ثابت ها را در php به صورت زیر تعریف می کردیم

define("height","100");

که مقدار ثابتی به یک متغییر را انجام میداد .
در برنامه نویسی شی گرایی برای اینکه مقدار ثابتی را بهیک پروپرتی در کلاس بدهیم به روش زیر عمل می کنیم:
استفاده از const ابتدای متغییر (پروپرتی)

const ASC=1;

به کلاس زیر دقت کنید

class WordCounter {
  const ASC = 1; //you need not use $ sign before Constants
  const DESC = 2;
  private $words;
  function __construct($filename) {
    $file_content = file_get_contents($filename); // read file
    $this->words = (array_count_values(str_word_count(strtolower //array_count_values
 //کلمات را به آرایه تبدیل میکند
 // str_word_count تعداد کلمات را میشمارد
                    ($file_content), 1)));
 }
  public function count($order) {
    if ($order == self::ASC)
      asort($this->words); // asort // سورت صعودی
    else if ($order == self::DESC)
      arsort($this->words); //arsort سورت نزولی
    foreach ($this->words as $key => $val)
      echo $key . " = " . $val . "<br/>";
  }
}
$wc = new WordCounter("words.txt");
$wc->count(WordCounter::DESC);

ویژگی های const

   const مانند متغییر های استاتیک عمل می کند
   const فقط قابلیت خواندن دارند : readOnly
   برای اشاره کردن به ثابت ها از سلف استفاده میشود
   self::ASC

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *