کوئری حذف (delete) در Yii2

برای حذف یک یا چند رکورد در Yii2 به روش های زیر عمل می کنیم .

model Delete

$model = User::find($id);
$model->delete();

حذف بر اساس شرط (condition)

$connection	->createCommand()
			->delete('user', 'status = 0')
			->execute();

حذف با استفاده از کوئری

$connection	->createCommand
('DELETE FROM user WHERE userid=:userid')
			->execute();

حذف با استفاده از متدهای زنجیره ای (method chaining)

$model = $connection->createCommand
('DELETE FROM tbl_user WHERE userid=:userid');
$model->bindParam(':userid', $userid);
$userid = 5;
$model->execute();

و

$model = $connection->createCommand
('DELETE FROM tbl_user WHERE userid=:userid');
$model->bindParam(':userid', $userid);
//delete user 1
$userid = 1;
$model->execute();
//delete user 2
$userid = 2;
$model->execute();

حذف با استفاده از کلید اصلی

$user = User::findOne(2);
$user->delete();
//Output Query
//DELETE FROM `tbl_user` WHERE `id`='2'

حذف تمام اطلاعات

User::deleteAll('status = :status AND age > :age', [':age' => 20, ':status' => 'active']);
//Output Query
//DELETE FROM `tbl_user` WHERE status = 'active' AND age > 20

و

User::deleteAll(['and', 'type = :type_id',
 ['not in', 'usercategoryid', $categoriesList]], [
          ':type_id' => 2
        ]);
//Output Query
//DELETE FROM `tbl_user` WHERE (type = 2) AND
 (`usercategoryid` NOT IN (1, 2, 3))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *