بررسی دسترسی کاربری خاص با نقش یا مجوز خاص در Yii

checkAccess in Yii2 RBAC
برای بررسی میزان دسترسی کاربر جاری به یک نقش (RoleName) یا یک مجوز (Permission) از دستور زیر استفاده می کردیم:

Yii::$app->user->can("admin")

در صورتی که بخواهیم میزان دسترسی یک کاربر مشخص به یک نقش یا مجوز خاص را بررسی کنیم از دستور checkaccess استفاده می کنیم
شکل کلی این دستور به این صورت می باشد:

Yii::$app->authManager->checkAccess($userid, 'roleOrPermission')

خروجی این کد در صورتی که کاربر دسترسی داشته باشد true یا۱ می باشد. امادر صورت عدم دسترسی مقداری بازگردانده نمیشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *