how display gridview with ralation table in yii

how display gridview with ralation table in yii

فرض کنید ۲ جدول به نام های question و user دارید.
جدول user

id
username
role
address

جدول question

id
title
body
user_id

می خواهید اطلاعاتی را از جدول question به تفکیک نقش هر کاربر نمایش دهید .

به عنوان مثال کاربران نقش نویسنده چه سوالاتی را ثبت کرده اند
کاربران با نقش کاربر عادی چه سوالاتی را ثبت کرده اند.

با استفاده از ActiveDataProvider می توانید کوئری مورد نظر را ایجاد کنید
و برای gridview یا listview خود ارسال کنید :

$dataProviderQuestionDoctor = new ActiveDataProvider([
'query' => Question::find()
->joinWith(['user'])
->where([
'user.role' => User::ROLE_DOCTOR,
'question.status' => Main::STATUS_PUBLISH,
'question.shop_id' => $shop_id
])
->select('question.*')
]);

how display gridview with ralation table in yii

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *