لیستی از مسیر دهی path aliases در Yii2

برای مسیر دهی در پروژه می توانین از آلیاس ها (alias) استفاده نمایید به عنوان مثال برای دسترسی به فولدر frontend از کد @frontend میتوان استفاده نمود . برای پروژه های basic: در پروژه های advanced: نکته در صورتی که بخواهید آلیاس دلخواه را صدا بزنید می توانید از کد زیر استفاده نمایید . >…Continue reading لیستی از مسیر دهی path aliases در Yii2

تعریف alias در Yii2

برای تعریف alias ابتدا باید در main.php آلیاس خود را تعریف کنین کد زیر : برای استفاده هر جایی از پروژه نیز با کد زیر به آن دسترسی دارین Yii::getAlias(‘@name2’); همچنین می توانید با کد زیر alias خود را ست کنین